ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงาน
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง gif-update
แผนที่ตั้งสำนักงาน
Link
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
แบบเสนอ ครม.gif-new
 
 
 
 
 

ทำเนียบรัฐมนตร
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2558 -ปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายอุตตม สาวนายน
(19 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
(19 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  
 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ นายสุวินัย ต่อศิริสุข
(19 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน)
โฆษกประจำกระทรวงฯ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
(19 สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2557 -19 สิงหาคม 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายพรชัย รุจิประภา
(31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงฯ

นายจุมพล  สัจจะอารีวัฒน์
(31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
(31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
(31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ นายกวิน ทังสุพานิช
(31 สิงหาคม 2557 - 19 สิงหาคม 2558)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2557
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นางเมธินี เทพมณี
(12 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2557)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2557
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นายสุรชัย ศรีสารคาม
(23 พฤษภาคม- 11 มิถุนายน 2557)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2557
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นายสรวงศ์ เทียนทอง
(8 พฤษภาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2557)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
(9 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายเอนก หุตังคบดี
(21 กันยายน 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
(30 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ
(30 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
โฆษกประจำกระทรวงฯ ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ เตชะณรงค์
(24 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายจุติ ไกรฤกษ์
(6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล

(22 มิถุนายน 2553 - 30 เมษายน 2554)
นายมีธรรม ณ ระนอง
(1 พฤษภาคม 2554- 4 สิงหาคม 2554)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี
13 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2554)
นางสาวธนพร อภัยวงศ์
(3 พฤษภาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554)
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
(20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พลโท อธิยุทธ จุนทะสุต
(9 มกราคม - 27 เมษายน 2552)
นายนิมิตร ดำรงรัตน์
(28 เมษายน 2552 - มิถุนายน 2553)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายฉัตร วิศวพลานนท์
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 20 ธันวาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายมั่น พัธโนทัย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายภูวเดช อินทวงศ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายศราวุธ เพชรพนมพร
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2551
รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสันติ โภไคยอุดม
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสิทธิชัย โภไคยอุดม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายประกิจ เปรมธรรมกร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายจิตรเกษม งามนิล
โฆษกกระทรวงฯ นายวิษณุ มีอยู่
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 - 19 กันยายน 2549
รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
นายสุชัย เจริญรัตนกุล
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายมหิดล จันทรางกูร
นายคณวัฒน์ วศินสังวร
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2548 - 4 กุมภาพันธ์ 2549
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายมหิดล จันทรางกูร
นายคณวัฒน์ วศินสังวร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายธานี ยี่สาร
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2548 - 2 สิงหาคม 2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายคณวัฒน์ วศินสังวร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
 
ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2545 - 11 มีนาคม 2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสมบัติ อุทัยสาง
นายสมพงษ์ หิริกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
   

 

copyright © 2007-2016, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร