ทำเนียบรัฐมนตรี
 
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายพรชัย รุจิประภา
  (31 สิงหาคม 2557- ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
  (16 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ นายกวิน ทังสุพานิช
  (16 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)
   
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2557
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางเมธินี เทพมณี
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (27 มิถุนายน 2557 - 31 สิงหาคม 2557)
   
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง นางเมธินี เทพมณี
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (11 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2557)
   
   
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2557
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร นายสุรชัย ศรีสารคาม
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (23 พฤษภาคม- 11 มิถุนายน 2557)
   
   
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2557
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสรวงศ์ เทียนทอง
รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ (8 พฤษภาคม 2557 - 22 พฤษภาคม 2557)
   
   
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
  (9 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายเอนก หุตังคบดี
  (21 กันยายน 2554 - 27 ธันวาคม 2556)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์
  (30 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
เลขานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ
  (30 สิงหาคม 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
โฆษกประจำกระทรวงฯ ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ เตชะณรงค์
  (24 พฤศจิกายน 2554 - 7 พฤษภาคม 2557)
 
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2553 - 9 สิงหาคม 2554
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายจุติ ไกรฤกษ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล

  (22 มิถุนายน 2553 - 30 เมษายน 2554)
  นายมีธรรม ณ ระนอง
  (1 พฤษภาคม 2554- 4 สิงหาคม 2554)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี
  13 กรกฎาคม 2553 - 30 เมษายน 2554)
  นางสาวธนพร อภัยวงศ์
  (3 พฤษภาคม 2554 - 9 สิงหาคม 2554)
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2551 - 6 มิถุนายน 2553
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายณัฐวุฒ จิตะสมบัติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พลโท อธิยุทธ จุนทะสุต
  (9 มกราคม - 27 เมษายน 2552)
  นายนิมิตร ดำรงรัตน์
  (28 เมษายน 2552 - มิถุนายน 2553)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายฉัตร วิศวพลานนท์
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 20 ธันวาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายมั่น พัธโนทัย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายภูวเดช อินทวงศ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายศราวุธ เพชรพนมพร
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2550 - 6 กุมภาพันธ์ 2551
รองนายกรัฐมนตรี นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสันติ โภไคยอุดม
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสิทธิชัย โภไคยอุดม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายประกิจ เปรมธรรมกร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายจิตรเกษม งามนิล
โฆษกกระทรวงฯ นายวิษณุ มีอยู่
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 - 19 กันยายน 2549
รองนายกรัฐมนตรี นายสุชัย เจริญรัตนกุล
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายมหิดล จันทรางกูร
  นายคณวัฒน์ วศินสังวร
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2548 - 4 กุมภาพันธ์ 2549
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายมหิดล จันทรางกูร
  นายคณวัฒน์ วศินสังวร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายธานี ยี่สาร
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2548 - 2 สิงหาคม 2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสุวิทย์ คุณกิตติ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายคณวัฒน์ วศินสังวร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
   
 
รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2545 - 11 มีนาคม 2548
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายสมบัติ อุทัยสาง
  นายสมพงษ์ หิริกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
  นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย