ไทย / English  
 
หน้าแรก
สำนักงาน
ทำเนียบรัฐมนตรี
คู่มือข้าราชการการเมือง gif-update
แผนที่ตั้งสำนักงาน
Link
มติครม.ที่เกี่ยวข้อง
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
แบบเสนอ ครม.gif-new
 
 
 
 
 

ประวัติสำนักงานรัฐมนตรี


          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545
ตามประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 หมวด 10
มาตรา 25 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม
พัฒนา และดำเนินกิจการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมาตรา 25 ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนราชการ และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

  (1) สำนักงานรัฐมนตรี
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมอุตุนิยมวิทยา
(4) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

          หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวง

 

(1) บมจ. ทีโอที
(2) บมจ. กสท โทรคมนาคม
(3) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
(4) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(5) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(6) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

          สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานราชการที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เจ้ากระทรวงและเจ้ากรม โดยมีเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรี ทั้งนี้โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี แบ่งออกเป็น 1 งาน กับอีก 2 กลุ่มงาน ดังนี้
 

(1) งานบริหารทั่วไป
(2) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
(3) กลุ่มงานประสานการเมือง


หน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป
 

1.งานด้านการเจ้าหน้าที่                         4.งานด้านยานพาหนะ
2.งานด้านการเงินการคลัง                       5.งานด้านเชิงวิชาการและงานบริหารทั่วไป
3.งานด้านการพัสดุ                              6.งานด้านธุรการ

1.งานด้านการเจ้าหน้าที่
1) ดำเนินการงานด้านบุคลากร วางแผนกรอบอัตรากำลังจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล ดำเนินการออกหนังสือและจัดทำคำสั่งต่างๆ เช่น คำสั่ง รับโอน รับย้าย ปรับเลื่อน การลาออก การให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการตามมติ ครม. คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ หนังสือยืมตัว ส่งตัว รายงานการปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) ศึกษากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคุณวุฒิ คุณสมบัติและคุณงามความดีของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดำเนินการจัดทำตามระเบียบ
3) ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลประวัติข้าราชการ ข้อมูลตำแหน่งข้าราชการ และปรับฐาน ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ

2.งานด้านการเงินการคลัง
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ระบบงานการเงิน และจัดทำงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรี พร้อมประเมินผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ในการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนของข้าราชการประจำในสำนักงาน
3) ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ค่าพวงมาลา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือพิมพ์ และการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่นๆ ของสำนักงาน เป็นต้น

3.งานด้านการพัสดุ
1) จัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน และดำเนินการเบิก/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน
2) ดำเนินการตรวจเช็คพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.งานด้านยานพาหนะ
ดูแลและอำนวยความสะดวกผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำในการจัดส่งเอกสารและปฏิบัติราชการพร้อมบริหารจัดการให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.งานด้านเชิงวิชาการและบริหารทั่วไป
1) ติดตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
2) จัดเตรียมการประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพร้อมจดบันทึกการประชุม
3) จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
4) จัดทำหนังสือโต้ตอบต่างๆ และจัดทำร่างสาร คำกล่าว
5) ดูแลสถานที่สำนักงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

6.งานด้านธุรการ
1) ดูแลระบบการดำเนินการรับ-ส่งหนังสือเข้า-ออก และการเวียนหนังสือของสำนักงาน
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของกลุ่มงานในเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาต่างๆ

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานประสานการเมือง
 

1.ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนงาน กลยุทธ์โครงการของรัฐมนตรีรวมทั้งจัดทำและประสานงานนโยบายระหว่างคณะทำงานของรัฐมนตรีกับกระทรวง หรือกระทรวงกับภาคเอกชนหรือระหว่างกระทรวง และประสานเร่งรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี

2.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอแนะ และความเห็น เรื่องแผนงาน โครงการมาตรการแนวทางการพัฒนาด้านบริหารที่รัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.รับผิดชอบงานประชุมคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยประสานงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลให้แก่รัฐมนตรี กรณีมีเรื่องของกระทรวงฯ หรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ อยู่ในวาระการประชุม

4.ประสานการตอบกระทู้จากผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาตอบ ในสภาผู้แทนราษฎร หรือตอบในราชกิจจานุเบกษา

5.ดำเนินการประสานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ และติดตามรายงานผลให้รัฐมนตรีต่อไป

6.ดำเนินการติดต่อประสานและจัดทำรายงานในการเดินทางไปตรวจราชการของรัฐมนตรี

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 

1.ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูล นโยบายและแผนงาน กลยุทธ์ โครงการของรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำ และประสานนโยบายระหว่างคณะทำงานของรัฐมนตรีกับกระทรวง หรือกระทรวงกับภาคเอกชนหรือระหว่างกระทรวง และประสานเร่งรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี

2.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอแนะความเห็น เรื่องแผนงาน โครงการมาตรการ แนวทาง การพัฒนาด้านบริหาร ที่รัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.งานด้านวิเทศสัมพันธ์ เช่น วิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือภาษาอังกฤษ พร้อมหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา และดูแล/ประสานงานการเข้าพบ รมว.ทก ของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ

4.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมเกี่ยวกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์การปฏิบัติงาน การกำกับติดตามนโยบายและแผนงานโครงการ รวมทั้งสรุปผลการประชุมการพิจารณาให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวมถึงจัดทำเป็นโครงการตามนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

copyright © 2007-2016, จัดทำโดยสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร